Προδιαγραφές Μετάλ Ντεπλουαγέ

1. ΜΕθΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ, παράγεται με έντμηση (σκίσιμο) λαμαρίνας και τμηματικη διαμόρφωση της πέραν του ορίου παραμόρφωσης, έτσι ώστε να μοιάζει με πλέγμα.

Ανάλογα με το σχημα των εργαλείων κοπής και διαμόρφωσης, σχηματίζονται βρόχοι
 
         
ρομβοειδούς ή εξάγωνης μόρφης
 
Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο κόλληση ή πλέξη.
 
2. ΟΡIΣΜΟI
Βάσει των προδιαγραφών ΟΙΝ 791, οι διαστάσεις που προσδιορίζουν τον κάθε τύπο ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ είναι οι παρακάτω:

Α = n μεγάλη διαγώνιος του ρόμβου Π πλάτος του εξαγώνου.
Β = n μικρή διαγώνιος του ρόμβου Π ύψος του εξαγώνου.
π = το πάχος του μετάλλου.
λ = το πλάτος της κάθε πλευράς του ρόμβου Π εξαγώνου.
 
Οι διαστάσεις εκφράζονται:
 
Α - σε χιλιοστά (mm)
Β - σε χιλιοστά (mm)
π - σε δέκατα του χιλιοστού
λ - σε δέκατα του χιλιοστού
 
Πρόθεμα Ρ ορίζει Ρόμβο
Πρόθεμα Η ορίζει εξάγωνο
n σειρά αναφοράς των μεγεθών
στον κωδικό είναι
Πρόθεμα (Ρ Π Η), Α, Β, π, λ.
 
3. ΔIΑθΕΣIΜΑ ΜΕΓΕθΗ ΦΥΛΛΩΝ
 
 
Το ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ διατίθεται σε φύλλα ανάλογα με τις τυπoπoιημένες διαστάσεις της λαμαρίνας, δηλ.:
1mx2m
1,25m χ 2,5 m
1,5 m χ 3,0 m με ανοχή μήκους 2%.
Στις περιγραφές πάντοτε αναφέρεται πρώτο το πλάτος.
Άλλα μεγέθη μπορούν να παραχθούν κατόπιν συνεννοήσεως.
 
4. ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ Μ2
Το βάρος ανά τετρ. μέτρο μπορεί να υπολογισθεί με τον τύπο:
ΒΑΡΟΣ = γ x 2λ x π /100 x Β (όπου γ = ειδικό βάρος του υλικού)
 
5. Το ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ, εκτός από όλες τις άλλες χρήσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βατές επιφάνειες όπως σκαλοπάτια, διαδρόμους, δάπεδα, πατάρια κλπ. Σ' αυτές τις εφαρμογές υπάρχουν προδιαγραφές που υπαγορεύουν σαν μέγιστο βέλος κάμψεως του υλικού, το 1/200 του ανοίγματος (πλάτους) L της βατής επιφάνειας.
Και για να εκμεταλλευθούμε τις μέγιστες αντοχές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία:

α. Τα φύλλα του ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ να τοποθετούνται με την ίδια φορά
 
ΣΩΣΤΟ
 
ΛΑθΟΣ
 
β. Τα άκρα του ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ πρέπει να πατάνε επάνω στην
φέρουσα κατασκευή σε πλάτος τουλάχιστον 30 mm.
 
Β=30 mm τουλάχιστον